COSMO FIT FRIDAY: 家居減肚腩運動!


經常在公司坐足一整日,很容易形成小肚腩,想回復小蠻腰,跟著Cosmo Fit Friday一起在家中鍛練吧!今次分享3組減肚腩的運動給大家,包括有Abs Tuck、Alternate V-Sit up及Flutter Kicks,輕鬆減去小肚腩!

LOAD MORE