7-Eleven x Alice in Wonderland 愛麗絲精品!

7-Eleven x Alice in Wonderland 愛麗絲精品!

7-Eleven經常同卡通人物Crossover,最近就有好可愛嘅Alice in Wonderland做主角,推出一系列精品,粉絲們又點可以錯過啊!

by Anna

今次嘅系列設計精美夢幻,包括環保袋、雨傘、髮帶等等,有好多靚款啊!

愛麗絲透明長雨傘 $129

愛麗絲印仔連印台 $89

愛麗絲小挽袋 $59

愛麗絲小挽袋 $59

愛麗絲環保袋 $69

愛麗絲環保袋 $69

愛麗絲貼紙 $15

迪士尼反斗車王 x 愛麗斯 $39

迪士尼反斗車王 x 愛麗斯 $39

愛麗絲髮繩 $35

愛麗絲髮帶 $25

愛麗絲卡套 $59

愛麗絲鏡盒 $69

LOAD MORE