feature

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

情侶之間一齊得愈耐就會愈本性盡露,啱啱一齊就話覺得對方係男神/女神,一旦時間耐咗......幻想就會破滅啦!一齊得耐,除咗咩FF都無哂之外,仲會愈嚟愈發現得多對方嘅怪癖!以下呢5個情侶怪癖你哋又有無呢?

by COSMO

1. 鍾意咬對方

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

第一個怪癖老是常出現,成日都聽到人講另一半好鍾意無啦啦咬自己!其實會咬你都係因為愛你,想喺你身上留低痕跡,表示「你係我嘅」!有少少霸地盤嘅感覺,咁其他人見到喇喎......就唔使打佢主意啦!

2. 叫對方幫手抓癢

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

明明自己有手,但就係鍾意佢對方幫手抓!「落少少,過少少,左少少......」聲音導航對方,務求令佢抓到你癢嘅位!最想發生應該係抓背脊,因為唔係個個人都筋骨柔軟到自己抓到!

3. 逼對方聞自己放屁

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

放屁都算啦,係要逼對方聞自己放屁,有時真係好崩潰!好似喺被入面放完屁,然後攞張被焗住對方,仲要哈哈哈哈笑得好開心,真係唔知講咩好......除咗係因為愛,就搵唔到第二個原因啦!

 

4。 鍾意對住另一半「嗝」

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

雖然「嗝」真係一件好冇禮貌同好嘔心嘅事,但係伴侶就係要包容對方嘅所有嘢,包括最嘔心最唔見得光嘅嘢。正正係因為對方係你嘅愛人,先可以完全唔顧形象,鍾意幾時「嗝」就幾時「嗝」。

 

5. 幫對方擠暗瘡

甜蜜情侶的5個怪癖!你們都鍾意聞伴侶放屁嗎?

好鍾意幫對方擠暗瘡黑頭粉刺,實行做佢嘅美容師,對方嘅肌膚狀況你比佢更加清楚!不時仲會一齊敷mask添!

 

LOAD MORE