EMPEROR JEWELLERY 英皇珠寶 - HEARTBEAT JOURNEY 阿SA的心動旅程

By COSMO

心電圖,令阿Sa想到啲咩呢?一見鍾情又係咪佢嘅Style?係阿Sa話你知之前,小編有一樣嘢好確定,就係佢同你我一樣都鍾意鑽石㗎。英皇珠寶全新Heartbeat 心動系列,以心跳頻率曲線作設計藍本﹐令阿Sa一見鍾情。

LOAD MORE