feature

占卜如何問得準?塔羅師為你親身解答占卜禁忌及正確步驟

占卜如何問得準?塔羅師為你親身解答占卜禁忌及正確步驟

人對於自己人生的路總是抱有疑惑,所以總會借不同方法求神問卜,希望可以為自己往後的日子來點啟示,好讓路走得舒服和容易一點。除了星座之外,其實也有很多人會透過塔羅牌,帶著自身的問題,希望從占卜中尋找答案。不過,到底占卜如何才能問得準?占卜過程中又有甚麼禁忌?今次就讓從事十多年塔羅占卜,師承歐洲塔羅師,主要運用傳統歐洲塔羅牌作占卜的塔羅神Jessica來為大家解答一下。


塔羅牌占卜是甚麼?

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

很多人都以為占卜其實就是鬼神,但塔羅神Jessica:「其實占卜是反映潛意識,歐洲的心理醫生也會運用塔羅牌,讓病人去抽牌來看看他的想法。」而且歐洲用塔羅牌占卜已經有過百年歷史,只是在香港流行的日子相對比較少,所以讓大家也誤解。

占卜如何問得準?

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

1. 一定要親手洗牌。現時因為科技發達,所以會洐生多種不同的電話或網上塔羅占卜,但其實塔羅占卜是要反映我們的潛意識,而洗牌的的過程會不停注入個人的能量,問到出來的答案才會準確。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

2. 正常洗牌。有些人會洗牌洗得很刻意,會將塔羅牌全散鋪在枱面上,並合上眼好像洗麻雀般洗牌,但其實不用,正常舒服地洗牌便可以。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

3. 一邊洗牌,一邊清晰地想著一個問題。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

4. 用不慣常的手去抽牌,如用右手寫字,則用左手抽牌。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

5. 清牌及抽牌時也要專注,心無雜念。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

6. 不用說任何東西給占卜師聽,因專業的占卜師不用聽你任何資料,已可從你抽的牌中看到事情的真相及狀況。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

7. 如有第二條問題想問,一定要重新再洗牌,決不可一條問題任抽卡,再狂問不同的問題。

占卜有甚麼禁忌?

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答
  1. 不可於24小時內重複占卜完全相同的問題。
  2. 不可在一次洗牌中問多條問題。
  3. 塔羅占卜最多只占卜到未來12個月的事,絕對問不到多於12個月的事情。
成為 CosMart 會員,儲積分可換領專屬優惠
占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

8. 占卜結果準確度是根據占卜師所學的知識、技術、經驗及第六靈感。

占卜如何問得準?占卜禁忌原來是……塔羅師為你親身解答

有人可能會質疑以上的禁忌和準則,也想知道原因,但塔羅神Jessica表示以上的禁忌和準則真的沒有原因:「就像玩啤牌,為甚麼J之後就Q?真的沒有解釋,規矩就是規矩。」

相關影片
MORE FROM
LOAD MORE
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!