The playlist you are watching
7日運動挑戰
7日運動挑戰
#Cosmo女子生活
Beauty Panel
編輯主場
Life Panel
極速消脂
舒展身心
我要操腹肌
跳舞消脂減肥
健身室訓練
屋企都可以做運動
跟明星做運動
Cosmo健康食譜
秒後播放

跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day3教你1分鐘鍛煉背肌動作

觀看完整內文:

背部鍛煉得更強壯有力嘅話,做好多運動動作時都會輕鬆和標準得多。7日瘦全身運動嚟到Day3, Coffee林芊妤會教大家1分鐘背肌操,可以強化背部之餘又可以出一身汗!💪🏻大家加油啊!

7日運動挑戰
28 videos
跟Coffee學7日瘦全身運動!Day1教你結實手臂操改善手臂線條
跟Coffee學7日瘦全身運動!Day1教你結實手臂操改善手臂線條
跟Coffee學7日瘦全身運動!Day2教你改善副乳運動
跟Coffee學7日瘦全身運動!Day2教你改善副乳運動
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day3教你1分鐘鍛煉背肌動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day3教你1分鐘鍛煉背肌動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day4教你1分鐘鍛煉馬甲線動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day4教你1分鐘鍛煉馬甲線動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day5教你1分鐘鍛煉蜜桃臀🍑動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day5教你1分鐘鍛煉蜜桃臀🍑動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day6教你1分鐘減假外胯動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day6教你1分鐘減假外胯動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day7教你1分鐘瘦小腿動作
跟Coffee學7日瘦全身運動🔥!Day7教你1分鐘瘦小腿動作
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day1伸直手臂操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day1伸直手臂操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day2彎曲手臂操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day2彎曲手臂操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day3大鵬展翅中肩操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day3大鵬展翅中肩操
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day4 二頭肌訓練
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day4 二頭肌訓練
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day5 三頭肌訓練
7日練結實手臂挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day5 三頭肌訓練
7日練 #結實手臂 挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day6後肩操(伸直手臂)
7日練 #結實手臂 挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day6後肩操(伸直手臂)
7日練 #結實手臂 挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day7後肩操(屈曲手臂)
7日練 #結實手臂 挑戰💪🏻!跟健身教練Natasia學1分鐘Day7後肩操(屈曲手臂)
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day1平板式(膝蓋著地+臀部擺動)
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day1平板式(膝蓋著地+臀部擺動)
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day2側平板
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day2側平板
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day3單車式捲腹
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day3單車式捲腹
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day4百次拍打
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day4百次拍打
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day5棒式跑步
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day5棒式跑步
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day6雙腿伸展+側腹捲腹
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day6雙腿伸展+側腹捲腹
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day7剪刀式踢腳+捲腹
7日練馬甲線挑戰💪🏻!跟健身教練Coco學1分鐘Day7剪刀式踢腳+捲腹
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 ---  Day1 曲膝橋式
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day1 曲膝橋式
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 ---  Day2 驢子踢腿
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day2 驢子踢腿
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day3 蚌殼式
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day3 蚌殼式
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day4 深蹲髖外展
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day4 深蹲髖外展
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day5 彈力帶步行 + 跳躍
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day5 彈力帶步行 + 跳躍
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day6 彈力帶深蹲 + 跳躍
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day6 彈力帶深蹲 + 跳躍
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 ---  Day7 單腿橋式
7 日練蜜桃臀挑戰🍑 跟健身教練 Joemary 學 1 分鐘 --- Day7 單腿橋式
全新會員獎賞計劃 
搜羅潮流最新優惠

本公司旗下雜誌會員計劃 Cosmo BFF Club 已升級為 CosMart 會員獎賞計劃。

上嚟 CosMart 網站、Facebook 及 Instagram 留意我哋最新最熱優惠著數,令你嘆、住、食、買、玩都可以花得精明、買得聰明、玩得盡興。

仲等?立即登入/登記賺取積分,獲取更多獎賞驚喜!