feature

【Cosmo Fit Friday】Coffee家居修身操!零節食減手臂bye bye肉

【Cosmo Fit Friday】Coffee家居修身操!零節食減手臂bye bye肉

近年Coffee林芊妤練出一副令每個女生都渴望擁有的完美身形,全靠一系列零器械家居運動,配合帶氧運動和改變飲食習慣,努力堅持而所得的成果!夏天是穿背心的季節,舉手投足時手臂鬆弛的話未免太「養眼」,必須在夏天來臨之前減走bye bye肉!第一集Coffee率先示範3組減手臂動作,立即跟著一齊做啦! 


【教學片】Coffee家居修身操 - 手臂篇

Ask Coffee:「如果我本身好肥,只係做呢幾個動作就減到肥?」

Coffee:「如本身體脂高,必須配合每星期兩至三帶氧運動,例如跑步、游水或行山; 而每次帶氧運動,必須維持35分鐘以上才算有效。」

繼續睇
MORE FROM
LOAD MORE